Reciklažni asfaltni agregat EN 13108-8

Reciklažni asfaltni agregat sastoji se od asfalta recikliranog glodanjem asfaltnih slojeva, mrvljenjem asfaltnih ploča ili komada ploča izvađenih iz asfaltnih kolničkih konstrukcija te ostataka ili viškova asfalta nastalima tijekom proizvodnje. Reciklažni asfaltni agregat može se koristiti kao sastavni materijal za bitumenske mješavine proizvedene u asfaltnoj bazi za vruću ili toplu bitumensku mješavinu, u skladu sa specifikacijama za te mješavine.

 

Colafrez

 

                                  

 

Zaštita okoliša i briga o prekomjernoj eksploataciji mineralnih sirovina dovodi do primjene novih tehnologija proizvodnje bitumenskih mješavina, sa svojstvom zaštite okoliša s pogleda održivog razvoja. Tako i tehnologija primjene recikliranog asfaltnog agregata je u pogledu zelena tehnologija, s razlogom ponovne upotrebe glodanog (starog) asfalta iz kolnika.

 

Brojni kilometri autocesta i državnih cesta kao i lokalnih cesta su izgrađeni, pa je potrebna obnova tih postojećih cesta, stoga se treba orijentirati na ponovnu uporabu glodanog asfalta koji se u obnovi pojavljuje u sve većim količinama te nas prisiljava iz ekološkog i ekonomskog aspekta na njegovu ponovnu primjenu. Upotreba recikliranog asfaltnog agregata u svijetu je već dugo vremena uvedena u redovnu proizvodnju, najviše u proizvodnji nosivih slojeva.